Dofinansowanie z PFRON

Jesteś osobą niepełnosprawną?
zyskaj dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie oferuje wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Firma servecom.pl chętnie pomoże Ci w formalnościach i doborze sprzętu.

Kto może się ubiegać?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku dzieci do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu wzroku bądź dysfunkcję obydwu kończyn górnych lub osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Wybrane formy wsparcia


Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową


Obszar B
likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • standardowy sprzęt komputerowy w dowolnej konfiguracji / zestawie (monitor, stacja robocza, drukarka, osprzęt) lub laptop – stacjonarny lub mobilny
 • smartfon lub tablet
 • oprogramowanie
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Orzeczenia kwalifikujące do wsparcia

03-L


zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

 • osoba głucha
 • osoba głuchoniema

04-O


narząd wzroku

 • osoba niewidoma
 • osoba głuchoniewidoma

05-R


narząd ruchu

 • wnioskodawca lub dziecko / podopieczny porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego
 • dysfunkcja obu kończyn górnych

Maksymalne kwoty dofinansowania

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawdności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk)

 • dla osoby niewidomej - 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie łącznie 26.500 zł
 • dla pozostałych adresatów w zadaniu - 10.000 zł
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.400 zł
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3.300 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.200 zł
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku) -10.000 zł

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności /do 16 roku życia/ lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) - 6.000 zł

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 1.650 zł
Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10%.

Terminy i sposób rozstrzygnięcia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od dnia 1.03 do dnia 31.08 bieżącego roku.
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć

Miejsce złożenia wniosku

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

sow.pfron.org.pl – złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10 pkt. preferencyjnych
Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 7
 • +48 34 363 18 19
 • Dodatkowe informacje

  Załączniki do poszczególnych obszarów i zadań znajdziesz tutaj.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 573, z późn. zm.)
  • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami
  • kierunki działań i warunki brzegowe obowiązuje realizatorów w br.
  Więcej informacji nt. dofinansowania na stronie www MOPS-u
  Potrzebujesz pomocy przy doborze sprzętu czy złożeniu wniosku?
  Chętnie pomogę!

  Servecom.pl

  Sklep

  Mikołaja Kopernika 2

  42-217 Częstochowa

  esklep@servecom.pl

  Telefon: +48 34 390 66 98