Sklep komputerowy SERVECOM.pl – sprzęt nowy i poleasingowy

Infolinia:
34 390 66 98
732 685 244

Sprzęt pole­asin­gowy – dla­czego warto?

Sko­rzy­staj z oferty na sprzęt pole­asin­gowy! Taka elek­tro­nika może oka­zać się dla Cie­bie naj­lep­szym roz­wią­za­niem, ponie­waż oferuje świetną jakość w sto­sunku do niskiej ceny – możesz zaosz­czę­dzić nawet 70% w sto­sunku do ceny nowej elek­tro­niki w momen­cie premiery produktu!

 

Dla­czego warto sko­rzy­stać z oferty na elek­tro­nikę pole­asin­gową i czym wła­ści­wie ona jest?

Sprzęt pole­asin­gowy to urzą­dze­nia, które były używane wcze­śniej w jakiejś fir­mie w ramach umowy leasingu. Dla­czego firmy kupują sprzęt w leasing? Ponie­waż im się to opłaca – więk­szość leasin­go­bior­ców pod­pi­suje umowy doty­czące urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych na okres nie dłuż­szy niż dwó­ch/ trzech lat. Elek­tro­nika przy­go­to­wana dla nich jest wyso­kiej klasy, duże firmy gustują w nowo­cze­snych urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych.

 

Sprzęt pole­asin­gowy to urzą­dze­nia, które były uży­wane wcze­śniej w jakiejś fir­mie w ramach umowy leasingu. Dla­czego firmy kupują sprzęt w leasing? Ponie­waż im się to opłaca – więk­szość leasin­go­bior­ców pod­pi­suje umowy doty­czące urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych na okres nie dłuż­szy niż dwó­ch/ trzech lat. Elek­tro­nika przy­go­to­wana dla nich jest wyso­kiej klasy, duże firmy gustują w nowo­cze­snych urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych.

 

Sprzęt pole­asin­gowy to urzą­dze­nia, które były używane wcze­śniej w jakiejś fir­mie w ramach umowy leasingu. Dla­czego firmy kupują sprzęt w leasing? Ponie­waż im się to opłaca – więk­szość leasin­go­bior­ców pod­pi­suje umowy doty­czące urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych na okres nie dłuż­szy niż dwó­ch/ trzech lat. Elek­tro­nika przy­go­to­wana dla nich jest wyso­kiej klasy, duże firmy gustują w nowo­cze­snych urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych.

 

Jakość wykonania

Kupu­jąc sprzęt nowy, w więk­szo­ści tań­szych mode­lów sto­so­wane są tanie i sła­bej jako­ści two­rzywa sztuczne, niskiej jako­ści bate­rie na najtańszych ogni­wach oraz matryce o niskich para­me­trach. Za to bizne­sowe modele pole­asin­gowe wyko­nane z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów. Posiadają wyso­kiej jako­ści matryce z reguły matowe, o bar­dzo dobrych para­me­trach widze­nia oraz naj­wyż­szej klasy ergo­no­mii pracy. Dodat­kowo w naszym skle­pie masz moż­li­wość roz­bu­dowy urzą­dze­nia o sta­cję doku­jącą, czy moż­li­wość mon­tażu dru­giego dysku.

 

PRESTIŻ

Ta­nia, nowa elek­tro­nika z zało­że­nia pro­du­cen­tów wyko­ny­wany jest przy jak naj­niż­szych kosz­tach co wpływa na wygląd oraz jakość sprzętu. W prze­ci­wień­stwie do nowej elek­tro­niki, pole­asin­gowe lap­topy bizne­sowe DELL Lati­tude, LENOVO Thin­kPad czy HP Eli­te­book to sprzęty używane przez naj­więk­sze kor­po­ra­cje. Dodaje to pre­stiżu posia­da­nia takiego urzą­dze­nia, a w fir­mie nie­wąt­pli­wie wygląda pro­fe­sjo­nal­nie. Te serie sprzętu to mer­ce­desy w świe­cie IT – nie znaj­dziesz lep­szych urzą­dzeń w niż­szej cenie!

 

GWARANCJA

W sprzę­tach nowo zaku­pio­nych w salo­nie użyt­kow­nik ma naj­czę­ściej 12 lub 24 mie­siące gwa­ran­cji pro­du­centa. Użyt­kow­nicy nowo zaku­pio­nych sprzę­tów elek­tro­nicz­nych czę­sto muszą się mie­rzyć z pro­ble­mami ze strony ser­wisu pogwa­ran­cyj­nego, ponie­waż nie mają oni w swo­jej ofer­cie czę­ści zamien­nych. Brak moż­li­wo­ści roz­bu­dowy, np. wymiany dysku bez utraty gwa­ran­cji, także może być znie­chę­ca­jący dla klienta. W ofer­cie Serve­com znaj­dziesz elek­tro­nikę pole­asin­gową, która ma aż 12 mie­sięcy gwa­ran­cji w naszym ser­wi­sie. Posia­damy czę­ści do wszyst­kich sprze­da­wa­nych przez nas modeli skąd brak pro­ble­mów z ser­wi­sem po gwa­ran­cji, czy moż­li­wość mody­fi­ka­cji w trak­cie jej trwa­nia bez utraty gwa­ran­cji.

 

Eko­lo­gia

Eko­lo­giczny styl życia wpi­suje się w Twoje war­to­ści życiowe? Czy wiesz, że do wypro­du­ko­wa­nia jed­nego kom­pu­tera potrzeba około 19.000 kilo­gra­mów surow­ców – mię­dzy innymi wody, sub­stan­cji che­micz­nych, kopal­nych nośni­ków ener­gii oraz metali szla­chet­nych i cięż­kich (np. złota, mie­dzi, cyny, pla­tyny czy kobaltu)! Zobacz, jak eko­lo­gicz­nym roz­wią­za­niem może oka­zać się zakup pole­asin­go­wego kom­pu­tera. Kupu­jąc odnowiony sprzęt uży­wany poma­gasz w ochro­nie śro­do­wi­ska natu­ral­nego!

 

Kup pole­asin­gowy sprzęt w Serve­comW naszej ofer­cie znaj­duje się sprzęt dla wszyst­kich, któ­rzy potrze­bują naj­wyż­szej klasy elek­tro­niki za uła­mek ceny nowej. Oferta Serve­com skie­ro­wana jest do szkół, firm, insty­tu­cji oraz klien­tów deta­licz­nych. Każdy sprzęt, który znaj­duje się w naszej ofer­cie posiada ory­gi­nalne opro­gra­mo­wa­nie potwier­dzone cer­ty­fi­ka­tem oraz zain­sta­lo­wane ste­row­niki. Kupu­jemy tylko sprawne urzą­dze­nia, które przed sprze­dażą są testo­wane, czysz­czone oraz mody­fi­ko­wane przez naszych eks­per­tów. Warto też wspo­mnieć, że każdy pro­dukt objęty jest gwa­ran­cją okre­śloną w spe­cy­fi­ka­cji. Ofe­ru­jemy także tani ser­wis pogwa­ran­cyjny oraz bez­płatne wspar­cie posprze­da­żowe.

W naszej ofercie znajdą Państwo pełną gamę sprzętu IT od...
Outsourcing IT     Dlaczego outsourcing? obniżenie kosztów zatrudnienia informatyka na stały...
Serwis komputerowy Częstochowa Servecom.pl oferuje Państwu naprawy: komputerów PC oraz...

Nasi partnerzy

Sklep komputerowy SERVECOM.pl oferuje sprzęt IT poleasingowy i nowy: laptopy, komputery PC, monitory, tablety, smartfony, drukarki, serwery. Od tanich urządzeń do domu, biura, czy małej firmy, po zaawansowane rozwiązania dla przedsiębiorstw wraz z pełną obsługą informatyczną. Jesteśmy bezpośrednim importerem używanych laptopów i komputerów z firm leasingowych. W naszym magazynie stale dostępnych jest kilkadziesiąt modeli urządzeń z biznesowych serii takich jak Lenovo ThinkPad, Dell Latitude, HP Probook / Elitebook, Apple Macbook. Posiadamy własny serwis – naprawa komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów i sprzętu elektronicznego, włącznie z naprawą płyt głównych, BGA, wymianą kart graficznych w laptopach, wymianą wyświetlaczy i ekranów dotykowych w tabletach i smartfonach. W ramach kompleksowej obsługi informatycznej dla firm świadczymy obsługę serwisową, wsparcie techniczne i konsulting IT. Ponadto oferujemy oprogramowanie sprzedażowo-magazynowe Asseco Wapro oraz kasy fiskalne Posnet, monitoring wizyjny CCTV, systemy alarmowe, centrale telefoniczne, sieci komputerowe z gwarancją do 25 lat. Nasz sklep stacjonarny i siedziba firmy znajduje się na ul. Kopernika 2 w Częstochowie, natomiast usługi informatyczne świadczymy na terenie województwa śląskiego i całego kraju.

Servecom.pl

Sklep

Mikołaja Kopernika 2

42-217 Częstochowa

esklep@servecom.pl

Telefon: +48 34 390 66 98